Nasz związek

Stowarzyszenie Polakow "Piast" w Umeå" istniało z przerwami od roku 1979. Zalożycielem byl Mikołaj Gładzki.  Wśród przewodniczących możemy wymienić Jerzego Pilcha, Jerzego Lesińskiego, Genowefę Pawlik i Edytę Sundqvist.

Nasze stowarzyszenie ma obecnie ponad 130 członków w wieku od paru miesięcy do ponad 80 lat. Ze względu na taki przedział wiekowy staramy się organizować w miarę różnorodne spotkania dla różnych grup wiekowych. 

W razie pytań prosimy pisać na nasz adres: E-mail: info@piast.se     Chętnie pomożemy z różnymi zapytaniami i problemami. 

Cele i statut

§ 1. Nazwa, charakter i obszar działania Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nosi nazwę ”Stowarzyszenie Polaków ”PIAST- Umeå” (po szwedzku: Polska föreningen ”PIAST- Umeå). ”PIAST” jest dobrowolnym stowarzyszeniem,nie związanym z żadną partią polityczną i religijnie neutralnym, które dla osiągnięcia swoich celów chętnie współpracuje z innymi podobnymi organizacjami. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest województwo Västerbotten, a jego siedzibą miasto Umeå. Stowarzyszenie Polaków ”PIAST-Umeå" jest zarejestrowane w Umeå Fritid (numer rejestracyjny 522797).

§ 2. Cele

Do celów działalności Stowarzyszenia Polaków ”PIAST-Umeå należy m.in:

 • Dbanie o zachowanie polskich zwyczajów i tradycji.
 • Umożliwianie szczególnie dzieciom i młodzieży kontaktu z językiem i kulturą polską.
 • Inicjowanie i wspieranie obustronnie korzystnej współpracy między Szwecją i Polską we wszelkich dziedzinach.
 • Ułatwianie Polakom nawiązywanie wzajemnych kontaktów.
 • Służenie pomocą i radą nowo przybyłym polakom do Västerbotten.
 • Współpracowanie z innymi stowarzyszeniami na terenie Västerbotten.

§ 3. Działalnośc stowarzyszenia:

 • Organizacja spotkan z zaproszonymi przedstawicielami Ambasady, Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Szwecji, Instytutu Polskiego oraz innych instytucji i organizacji.
 • Organizacja wycieczek, wieczorów dyskusyjnych, zabaw, imprez dla dzieci i młodzieży, itp..
 • Szerzenie wiedzy o polskiej historii, kulturze, przyrodzie, sporcie, gospodarce itp..
 • Współdziałanie w organizacji targów, spotkań przedsiębiorców, wystaw, wycieczek do Polski, itp..
 • Współdziałanie na rzecz integracji Polaków, Szwedów i imigrantów z różnych krajów w wielokulturowym społeczeństwie.

§ 4. Członkostwo

Członkami Stowarzyszenia Polaków ”PIAST-Umeå" mogą być zarówno osoby pochodzenia polskiego jak i innego, jeżeli:

 • Są zainteresowane działalnością Stowarzyszenia
 • Akceptują statut Stowarzyszenia
 • Płacą składki członkowskie  

Członkostwo wygasa:

 • W przypadku dobrowolnego wystąpienia.
 • Jeśli członek nie opłacił składki członkowskiej w okresie ponad jednego roku.
 • Jeśli członek zostanie wykluczony ze Stowarzyszenia ze względu na niegodne zachowanie.

Każdy członek ma prawo przedstawiać Zarządowi Stowarzyszenia swoje propozycje oraz ocenić jego działalność. Każdy członek dysponuje jednym głosem, od lat 16. Na Walnym Zebraniu może uczestniczyć w wyborach do Zarządu i może zostać wybrany w jego skład. Prawa głosu są pozbawieni ci członkowie, którzy nie opłacili składki członkowskiej. Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia może zostać nadana godność Członka Honorowego. Członkowie Honorwi są zwolnieni z obowiązku płacenia składki członkowskiej.

§ 5. Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia Polaków ”PIAST-Umeå". W skład Zarządu wchodzi przewodniczacy, zastępca przewodniczacego, skarbnik, sekretarz i dwoch czlonkow zwyczajnych.  Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.

Do obowiązków Zarządu należy:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie trwania mandatu.
 • Organizowanie zebrań Zarządu.
 • Podejmowanie decycji w sprawie majątku Stowarzyszenia
 • Przygotowanie sprawozdania rzeczowego ze swojej działalności i przedstawienie go na Walnym Zabraniu jak również staranie się o środki finansowe na działalność stowarzyszenia z innych źródeł
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego ze swej działalności i przedstawienie go na Walnym Zabraniu. f.Przyjęcie wniosków członków Stowarzyszenia oraz ich zaopiniowanie przed Walnym Zebraniem.
 • Przedkładanie do oceny Walnego Zebrania propozycji nadania członkostwa honorowego osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 • Uchwalanie wewnętrznych zarządzeń w sprawach nie ujętych w niniejszym statucie Decyzje Zarządu sa przyjmowane zwykłą większością głosów, jednak przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 6. Walne Zebranie

Walne Zebranie Stowarzyszenia Polaków ”PIAST” jest najwyższym organem stanowiącym Stowarzyszenia. Walne Zebranie odbywa sie każdego roku w listopadzie.  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu musi być rozesłane do Członków co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Wnioski i propozycje do rozpatrzenia na Walnym Zebraniu muszą być przedłożone Zarządowi nie później niż na tydzień przed terminem Walnego Zebrania. Członkowie uprawnieni do głosowania od lat 16 mogą głosować poprzez email, SMS albo poprzez formularz na witrynie www.piast.se do wyznaczonej godziny przed Walnym Zebraniem. Porządek dnia i zagadnienia do omówienia na Walnym Zebraniu są następujące:

 • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta obrad Walnego Zebrania
 • Ustalenie czy Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia
 • Wybór dwóch osób do Komisji Skrutacyjnej
 • Prezentacja sprawozdania z działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym
 • Prezentacja sprawozdania z gospodarowania Zarządu środkami finansowymi stowarzyszenia oraz opinii Komisji Rewizyjnej
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Wybór  Zarządu
 • Wybór dwóch członków Komisji Rewizyjnej  
 • Wybór Komisji Matki (Wyborczej, której zadaniem jest przygotowanie corocznych wyborów i kandydatur)
 • Omówienie propozycji planu działalności przedstawionej przez ustępujący Zarząd na przyszly rok
 • Ustalenie wysokości składki członkowskiej
 • Wnioski zgłoszone na Walne Zebranie
 • Pozostałe sprawy

§ 7. Majątek Stowarzyszenia

W skład majątku Stowarzyszenia wchodzą:

 • Składki członkowskie
 • Dary
 • Fundusze przyznane przez szwedzkie oraz polskie instytucje i urzędy d.Wpływy z własnej działalności

§ 8. Zmiana statutu

Zmiana statutu może mieć miejsce tylko w przypadku jeśli co najmnie dwie trzecie obecnych zarówno na Walnym Zebraniu jak i na Nadzwyczajnyym zebraniu podejmie taką decyzję. Nadzwyczajne zebranie nie może mieć miejsca przed upływem co najmniej jednego miesiąca od terminu Walnego Zebrania. Datę i miejsce Nadzwyczajnego Zebrania ustala sie na Walnym Zebraniu członków a Sekretarz wysyła zawiadomienia.

§ 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia

Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia następuje w przypadku, jeśli co najmniej dwie trzecie obecnych zarówno na Walnym Zebraniu oraz na nadzwyzczajnym zebraniu podejmie taką decyzję. Nadzwyczajne Zebranie nie może mieć miejsca przed upływem co najmniej jednego miesiąca od terminu Walnego Zebrania. Decyzja o likwidacji skutków finansowych rozwiązania Stowarzyszenia musi być podjęta na Zebraniu nadzwyczajnym.

§ 10. Postanowienia końcowe

Powyższy Statut został przyjęty na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Polaków ”PIAST” w dniu 28 marca 2011 r. oraz na Zebraniu Nadzwyczajnym w dniu 2011-12-03. Tym samym poprzedni Statut Stowarzyszenia traci ważność i przestaje obowiązywać. 

POLSKA FÖRENINGEN ”PIAST” I UMEÅ STADGAR

§ 1. Föreningens namn, karaktär och verksamhetsområde.

Föreningens namn är Polska föreningen ”PIAST” (på polska: Stowarzyszenie Polaków ”PIAST”). ”PIAST” är en ideell förening, partipolitiskt obunden och religiöst neutral som dock gärna samarbetar med olika frivilliga föreningar för att uppnå sina mål. Föreningens verksamhetsområde är Västerbottens län och dess säte är staden Umeå. Polska föreningen ”PIAST” är registrerad i Umeå Fritid (reg. nummer 522797).

§ 2. Målsättning

Polska föreningen ”PIAST” strävar efter att bl.a.:

a.Hålla täta band med hemlandet Polen

b.Bevara polska seder och traditioner

c.Motverka fördomar om Polen och polacker både från hemlandet och de som är bosatta i Sverige

d.Verka för ett ömsesidigt nyttigt samarbete mellan Sverige och Polen på alla tänkbara områden

e.Stödja varandra i nöd medlemmar emellan

§ 3. Verksamhet

För att uppnå sina mål ägnar sig Föreningen åt olika verksamheter, t.ex.:

a.Organiserar möten med inbjudna representanter från den polska ambassaden, det polska konsulatet i Sverige, Polska institutet samt andra myndigheter och organisationer

b.Arrangerar gemensamma utflykter, temakvällar, fester, olika evenemang för barn och ungdomar, m.fl.

c.Hedrar polska nationella dagar

d.Sprider kunskaperna om polsk historia, kultur, natur, idrott, turism, ekonomisk utveckling, m.m.

e.Verkar som medarrangör av mässor, företagarträffar, utställningar, studieresor till Polen, och dyl.

f.Medverkar i integrationsprocessen mellan polacker, svenskar och invandrare från olika länder i det mångkulturella samhället

§ 4. Medlemskap

Medlemmar i Polska föreningen ”Piast” kan vara personer både av polsk och icke polsk härkomst ifall de:

a.Är intresserade av Föreningens verksamhet

b.Godtar dess stadgar

c.Betalar medlemsavgift

Inträde görs löpande under året efter godkännande av den sittande Styrelsen eller på Årsmöte.

Medlemskap upphör vid:

a.Frivillig uppsägning

b.Om medlemsavgift inte är betald på drygt ett år

c.Om medlemen allvarligt skadar Föreningen

Varje medlem har rätt till att framföra sina idéer till Föreningens styrelse samt betygsätta dess verksamhet. Varje medlem över 16 år har en röst och kan delta i valet eller själv bli vald till Styrelsen på Årsmötet. De medlemmar som inte betalat medlemsavgiften har inte någon rösträtt på Årsmötet. Till hedersmedlemmar i Polska föreningen ”PIAST” utses personer som gjort sig särskilt förtjänta genom insatser i Föreningens verksamhet. Hedersmedlemmarna betalar inte någon medlemsavgift.

§ 5. Styrelse

Styrelsen är Polska föreningen ”PIAST”s verkställande organ under mandatperioden. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter, ordförande, vice ordförande, finansansvarig, sekreterare samt två suppleanter. Styrelsearbete är ideellt vilket innebär att styrelsearvoden ej utgår. Till Styrelsens uppgifter hör:

a.Att sköta den löpande verksamheten under mandatperioden

b.Planera och organisera styrelsemöten

c.Att besluta om förändringar i föreningens egendom

d.Att skriva och presentera inför Årsmötet Styrelsens verksamhetsberättelse

e.Att skriva och presentera inför Årsmötet Styrelsens ekonomiska sammanställning

f.Att ta emot medlemmarnas motioner skickade före Årsmötet och yttra sina åsikter om motionerna inför Årsmötet

g.Att för Årsmötet föreslå uteslutning av den medlem som förbigår sina plikter eller på ett annat sätt skadar Föreningen

h.Att för Årsmötet föreslå hedersmedlemskap i Föreningen åt förtjänstfulla personer

i.Att fastställa inre regler i frågor som inte är nämnda i stadgarna

Besluten i Styrelsen fattas som regel med en enkel majoritet röster. Vid jämt antal röster är det ordförandes röst som avgör.

§ 6. Årsmöte

Årsmötet är Polska föreningens ”PIAST” högsta beslutande organ. Årsmötet hålls i november  varje år. Kallelse till mötet måste vara medlemmarna tillhanda minst två veckor innan Årsmötet. Förslag och motioner till mötet måste inlämnas till den sittande Styrelse senast en vecka innan Årsmötet. Dagordningspunkter för Årsmötet:

a.Val av ordförande och sekreterare för mötet

b.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

c.Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

d.Föredragning av verksamhetsberättelse

e.Föredragning av ekonomi- och revisionsberättelse

f.Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen

g.Val utav Styrelse

i.Val av två revisorer och en suppleant för dem

j.Tillsättande av valberedning

k.Förslag till verksamhetsplan under kommande mandatperiod

l.Fastställande av medlemsavgift

m.Motioner inkomna till Årsmötet

n.Övriga ärenden

§ 7 Egendom och tillgångar

Till Polska föreningens egendom och tillgångar räknas:

a.Medlemsavgifter

b.Gåvor

c.Bidrag från svenska och polska myndigheter och organisationer

d.Tillgångar från föreningens verksamhet

e. Firmatecknare är den aktuella finansansvarige och vice ordföranden.

§ 8. Stadgeändring

Ändring av stadgar kan ske enbart efter beslut med tvåtredjedelsmajoritet vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum, varav det ena måste vara ett Årsmöte och det andra kan vara ett extramöte. Tid och plats för extramöte beslutas av Årsmötet. Kallelse till extramötet görs av Styrelsen,

§ 9. Upplösning

Beslut om Polska föreningens ”PIAST” upplösning måste godkännas av tvåtredjedelsmajoritet vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum, varav det ena måste vara ett Årsmöte och det andra kan vara ett extramöte. I händelse av upplösning beslutar det extra mötet hur kvarvarande tillgångar eller skulder skall förvaltas.

§ 10. Ikraftträdande

Dessa stadgar har antagits vid Polska föreningens ”PIAST” Årsmöte den 28 mars 2011 samt vid extramötet den 2011-12-03 och ersätter därmed Föreningens tidigare stadgar.

 

Logowanie